Algemene Voorwaarden | Subhan Ingenieursbureau

Algemene Voorwaarden


Laatst bijgewerkt op
12 augustus 2020
Geschreven door Rasheed van
quinten@liftingseo.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Subhan Ingenieursbureau

Indien zich gedurende het werk of de voorbereiding daarvan wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden voordoen, zullen de hieruit voortvloeiende prijsconsequenties aan u worden doorgegeven. De werkzaamheden zullen na uw goedkeuring worden uitgevoerd.

Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, dan wel anders wordt overeengekomen, is van toepassing het bepaalde in de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect ingenieur en adviseur: DNR 2011. Deze rechtsverhouding is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011. De DNR 2011 ligt ter inzage bij ons bureau en u kunt de DNR 2011 hieronder via de knop downloaden. Indien u niet in het bezit bent van de DNR 2011 zenden wij op verzoek een exemplaar toe.INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 – Uitvoering van overeenkomst
Artikel 5 – Duur en beeïndiging
Artikel 6 – Levering en uitvoering
Artikel 7 – Extra werkzaamheden
Artikel 8 – Overmacht
Artikel 9 – Prijzen
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Buitengesprekstelling
Artikel 14 – Overdracht van rechten en verplichtingen
Artikel 15 – Reclamatie
Artikel 16 – Geheimhouding
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Geschillen


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Subhan Ingenieursbureau

Randweg 258304 AS Emmeloord

Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 08:00-18:00 via 0513 – 415927

E-mailadres: info@Subhan.nl

KvK-nummer: 70870594

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer opdrachtgever
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door opdrachtgever mogelijk te maken.
Het ondertekenen van een door Subhan Ingenieursbureau uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Subhan Ingenieursbureau.
De levertijden in offertes van Subhan Ingenieursbureau zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
Indien opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.


Artikel 4 – Uitvoering van overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Subhan Ingenieursbureau zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Subhan Ingenieursbureau het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Subhan Ingenieursbureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Subhan Ingenieursbureau worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Subhan Ingenieursbureau zijn verstrekt, heeft Subhan Ingenieursbureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Subhan Ingenieursbureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Subhan Ingenieursbureau is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Subhan Ingenieursbureau kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Subhan Ingenieursbureau de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door Subhan Ingenieursbureau of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart Subhan Ingenieursbureau voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 5 – Duur en beeïndiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de overeenkomst.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
Subhan Ingenieursbureau heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Subhan Ingenieursbureau onderhouden worden.
Subhan Ingenieursbureau heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, heeft opgehouden te betalen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
Subhan Ingenieursbureau heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Subhan Ingenieursbureau gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.


Artikel 6 – Levering en uitvoering

Subhan Ingenieursbureau gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Subhan Ingenieursbureau gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
Indien Subhan Ingenieursbureau een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Subhan Ingenieursbureau schriftelijk ingebreke te stellen.


Artikel 7 – Extra werkzaamheden

Subhan Ingenieursbureau heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.
Subhan Ingenieursbureau heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever in rekening te brengen bij opdrachtgever.


Artikel 8 – Overmacht

Subhan Ingenieursbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Subhan Ingenieursbureau als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen,
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Subhan Ingenieursbureau alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Subhan Ingenieursbureau geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Subhan Ingenieursbureau tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


Artikel 9 – Prijzen

Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Wijzigingen in de tarieven worden door Subhan Ingenieursbureau minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.


Artikel 10 – Betaling

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Subhan Ingenieursbureau is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door Subhan Ingenieursbureau het verschuldigde bedrag te voldoen.
In genoemde gevallen behoudt Subhan Ingenieursbureau zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een herinnering nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 25,- aanmaningskosten verschuldigd aan Subhan Ingenieursbureau.
Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Subhan Ingenieursbureau een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Subhan Ingenieursbureau hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
Indien Subhan Ingenieursbureau abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Subhan Ingenieursbureau het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Subhan Ingenieursbureau heeft voldaan.


Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van door Subhan Ingenieursbureau verstrekte ideeën, concepten of (proef-)ontwerpen blijft volledig bij Subhan Ingenieursbureau, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Subhan Ingenieursbureau hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Subhan Ingenieursbureau gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
Subhan Ingenieursbureau behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Al het door Subhan Ingenieursbureau vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Subhan Ingenieursbureau niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Voor zover Subhan Ingenieursbureau bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Subhan Ingenieursbureau weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Subhan Ingenieursbureau op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Subhan Ingenieursbureau of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Subhan Ingenieursbureau.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Subhan Ingenieursbureau slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Subhan Ingenieursbureau voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Opdrachtgever vrijwaart Subhan Ingenieursbureau voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Subhan Ingenieursbureau.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Subhan Ingenieursbureau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
Subhan Ingenieursbureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
De opdrachtgever dient Subhan Ingenieursbureau terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Subhan Ingenieursbureau geleden schade.
Subhan Ingenieursbureau is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
Subhan Ingenieursbureau is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.


Artikel 13 – Buitengesprekstelling

Subhan Ingenieursbureau heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Subhan Ingenieursbureau niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Subhan Ingenieursbureau zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Subhan Ingenieursbureau kan worden verlangd.
De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Subhan Ingenieursbureau gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.


Artikel 14 – Overdracht van rechten en verplichtingen

Subhan Ingenieursbureau noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


Artikel 15 – Reclamatie

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Subhan Ingenieursbureau, waarna Subhan Ingenieursbureau deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Subhan Ingenieursbureau binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.


Artikel 16 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Subhan Ingenieursbureau gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Subhan Ingenieursbureau zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Subhan Ingenieursbureau niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 17 – Klachtenregeling

Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Subhan Ingenieursbureau.
Indien een klacht gegrond is zal Subhan Ingenieursbureau de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Subhan Ingenieursbureau slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.


Artikel 18 – Geschillen

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Subhan Ingenieursbureau en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Leeuwarden aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Subhan Ingenieursbureau met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Subhan Ingenieursbureau beslissend.


Postadres: Darwinhage 88302WE Emmeloord
Vestigingsadres: Randweg 258304 AS Emmeloord
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70870594
Telefoon: 0527-85 68 85
E-mailadres: info@Subhan.nl


Laatst bijgewerkt op
12 augustus 2020
Geschreven door Rasheed van
quinten@liftingseo.nl
Constructeur
Civiele techniek Sluiten

Goedendag! Leuk dat je mijn blogartikel "Algemene Voorwaarden" leest.
Mocht ik je ergens mee kunnen helpen of heb je een vraag, ik hoor het graag!


Delen